Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura "Niebieska Karta"

Czcionka:

Procedura „Niebieskie Karty"  pomaga w zapobieganiu dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy.

Cele procedury „Niebieskie Karty":

 1. Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy.
 3. Przerwanie izolacji rodziny.
 4. Wsparcie dla ofiar - pisemna informacja o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy.
 5. Motywowanie do podjęcia działań ochronnych.
 6. Bardziej stanowcze działania wobec sprawcy.
 7. Zapis zdarzenia - ujednolicona dokumentacja.
 8. Określenie skali i charakterystyka przemocy.
 9. Tworzenie warunków do współpracy służb i prowadzenia szkoleń interdyscyplinarnych.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza  „Niebieska Karta-A” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie (zgodnie z art.   9 d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy). Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Do wypełnienia takiego formularza zobowiązani są:

 • Policjant
 • Przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny
 • Przedstawiciel oświaty – nauczyciel
 • Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta - A" osobie, co do której istnieje podejrzenie,  że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”.

Jeżeli osobą tą jest dziecko, formularz "Niebieska Karta - B" przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy. Formularza tego nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie. Dostarczenie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A" do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przez przedstawiciela właściwej służby następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

Kolejnym etapem jest zaproszenie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny na spotkanie i wspólne omówienie dalszych, zintegrowanych działań pomocowych. Na posiedzeniu członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej w obecności zaproszonej osoby, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz Niebieska Karta – C”.

Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. Niestawienie się osoby poszkodowanej nie wstrzymuje prac Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

Następnie Zespół w obecności sprawcy przemocy zaproszonego do udziału w procedurze w ramach posiedzenia, wypełnia formularz „Niebieska Karta- D”. Podczas rozmowy dochodzi do zdiagnozowania, pouczenia o konsekwencjach dokonanych czynów i przekazania informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania
stosowania przemocy w rodzinie.

Jeżeli osoba wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej kierują ją do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakończenie procedury następuje w przypadku:

 1. Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
 2. Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny