Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kryterium dochodowe

Czcionka:

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza :
- wysokości  175% najniższej emerytury (1000,00 zł) – dla osoby mieszkającej samotnie, aktualnie jest to 1750,00 zł ,
- wysokości 125% najniższej emerytury (1000,00 zł) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby, aktualnie jest  to 1250,00 zł.

Od 01.03.2017 r najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* ten % stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

 

Do dochodu przy dodatku mieszkaniowym:

WLICZA SIĘ NP.:

 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami(poza dodatkiem z tyt. urodzenia dziecka)
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Fundusz alimentacyjny
 • Zaliczka alimentacyjna
 • Alimenty
 • Zasiłek stały
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Zasiłek przedemerytalny
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie za umowę zlecenie, o dzieło
 • Emerytury
 • Renty
 • Diety
 • Zasiłek stały z pomocy społecznej
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Zwrot podatku dochodowego
 • Dochód z gospodarstwa rolnego
 • Składkę zdrowotną 

NIE WLICZA SIĘ WG. USTAWY:

 • Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów np. stypendia
 • Dodatku dla sierot zupełnych
 • Dodatku z tyt. urodzenia się dziecka
 • Jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka
 • Pomocy w zakresie dożywiania
 • Zasiłków pielęgnacyjnych
 • Zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 • Jednorazowych świadczeń pieniężnych i materialnych z pomocy społecznej (np. na zakup węgla, kurtki)
 • Dodatku mieszkaniowego
 • Zapomogi pieniężnej (o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłki przedemerytalne)
 • Dodatku energetycznego
 • Świadczenia wychowawczego


 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny