Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony w dniu 1 maja 2004 roku  ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zmianami).

Zgodnie z ustawą  świadczeniami rodzinnymi są:
1.      zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2.      jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
3.      świadczenia opiekuńcze:
a)      zasiłek pielęgnacyjny,     
b)       świadczenie pielęgnacyjne,
c)      specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Aby ubiegać się o świadczenia rodzinne należy złożyć stosowny wniosek  wraz z kompletem dokumentów.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przyznaje się na okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2014.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje również na okres zasiłkowy,  jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę za rok 2014 nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę za rok 2014 nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia rodzinne wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Osoba otrzymująca świadczenia rodzinne, w przypadku wystąpienia w rodzinie jakichkolwiek zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych (m.in. dochodowych, adresu zamieszkania, składu rodzinny, zaprzestania nauki przez dziecko), jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zmianach organ realizujący świadczenia rodzinne.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

  • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. Takie pouczenie znajduje się w każdej decyzji.
  • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny