Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kryterium dochodowe

Czcionka:

Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725,00 zł.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe - trwające 12 miesięcy: od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2015 r.
  Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2016 r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosekna nowy okres świadczeniowy wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada.


Podstawą przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest:
-złożenie w Ośrodku wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z zaświadczeniem Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy,
-spełnienie kryterium dochodowego, tj. 725,00 zł netto na osobę.

 

Na dochód ten składają się następujące składniki:
     a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
     b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
     c) inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci). W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot zaliczek alimentacyjnych otrzymanych w 2007 r.

 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w danym roku, przez 12 (liczbę miesięcy w roku), a następnie przez liczbę członków rodziny.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny