Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Czcionka:

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.

Do zasiłku rodzinnego przysługują:

  •        DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł., matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko
Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

  • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 

 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:

§  24 miesięcy kalendarzowych;
§  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
§  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

1.     bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
2.     podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie  osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3.     dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku  szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą  i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
4.     w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1.     drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2.     ojciec dziecka jest nieznany;
3.     powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

  • DODATEK  Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ 

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Rodzina wielodzietna - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI  DZIECKA 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
§  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
§  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU DOJAZDU DO SZKOŁY /ZAMIESZKANIA W MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY

1.     w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 105,00 zł miesięcznie na dziecko albo

2.     w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 63,00 zł) miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny