Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NIE SAMI DZIELNI

Czcionka:

Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".

O projekcie

Projekt partnerski "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Całkowite koszty projektu: 4 936 847,09 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 4 196 320,02 zł.

Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 1 343 960,02 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 142 366,02 zł

Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł

Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 138 408,90 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 117 647,57 zł

Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł

Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 869 503,95 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 078,36 zł

Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 155 937,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 132 546,96 zł

Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 331 590,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 222 790,00 zł

Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 404 488,35 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 343 815,10 zł

Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 404 926,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 344 187,27 zł

Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 107 774,73 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 91 608,52 zł

Budżet Lidera projektu: 907 618,54 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 851 214,20 zł.

Cel główny projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Grupa docelowa: Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in.następujące formy wsparcia:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).

Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:

  • działania wspierające ich aktywność społeczną,
  • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,

Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:

  • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

plakat "Nie-sami-dzielni"

Utworzono dnia 29.03.2017, 11:04

Mierzalne wskaźniki projektu

Utworzono dnia 16.12.2016, 13:55

umowa partnerska

Utworzono dnia 16.12.2016, 13:43

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny