Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

nabór na wolne stanowisko- zastępstwo

Utworzono dnia 13.02.2018
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy 49-313 Lubsza ul. Szkolna 1 a, tel. 77 4118746

OGŁASZA NABÓR

NA ZASTĘPSTWO

NA WOLNE STANOWISKO

referent do spraw funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych i karty dużej rodziny.

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów  ustawy o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów, dodatkach mieszkaniowych, karcie dużej rodziny.
 2. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. Znajomość obsługi systemów informatycznych (Pakiet MS Office)
 4. Preferowane ukończone szkolenia z zakresu świadczeń  z  funduszu alimentacyjnego,
 5. Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 6. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Planowanie i realizacja budżetu w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 2. Przyjmowanie i kwalifikowanie  wniosków oraz udzielanie informacji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 3. Prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją świadczeń.
 4. Prowadzenie teczek decyzyjnych klientów oraz prowadzenie dokumentacji wobec dłużników alimentacyjnych.
 5. Prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 6. Prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji tych świadczeń.
 7. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 8. Przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 9. Nadzór nad terminową realizacją zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oraz kontrolowanie stopnia realizacji.
 10. Sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez księgowość.
 11. Współpraca z Kierownikiem i Głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu                      w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych  i energetycznych, poprzez dokonywanie analiz realizacji planu.
 12. Miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat z zakresu wypłacanych świadczeń.
 13. Przygotowywanie zaświadczeń klientów z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 14. Przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez organ właściwy.
 15. Ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 16. Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
 17. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postepowania w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny.
 18. Prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji zadania.
 19. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

IV. Wymagane dokumenty

1. CV

2. list motywacyjny

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy.

4. kserokopie dokumentów potwierdzające obywatelstwo (np. dowodu osobistego),

5. zaświadczenie lub kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) jeśli takie posiada,

6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie kandydata o niekaralności,

10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Warunki pracy i płacy:

1. Miejsce pracy: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy ul. Szkolna 1 a. 2. Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Lubszy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4. Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.

5. Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy ul. Szkolna 1 a, 49-313 Lubsza z dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko referent do spraw funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych i karty dużej rodziny”, w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15.00.

Planowane zatrudnienie - od 05 marca 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych .”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 411 87 46 w.20.

Lubsza, dnia 12.02.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy

Krystyna Barbara Pacak

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 48

W poprzednim tygodniu: 62

W tym miesiącu: 152

W poprzednim miesiącu: 200

Wszystkich: 8486